Door diverse eeuwen heen is het Postlaantje altijd een spraakmakend laantje geweest in Ginneken1. In de Postlaan stond vroeger de pastorie. Naar gelang wie de baas was in Ginneken, veranderde ook de naam.
Het Postlaantje dat de Ginnekenmarkt met de Dillenburgstraat verbindt, is altijd een spraakmakend laantje geweest, ook nu nog. Aan de kant van het Schoolakkerplein werden in het begin van de vorige eeuw enkele statige woonhuizen gebouwd. Aan de kant van de Laurentiuskerk kwam de meisjesschool en later de kleuterschool. In de Viandenlaan achter de statige huizen is nu een nieuwe school gepland, maar enkele bewoners onder leiding van Luc Scholtis zijn het daar niet mee eens.

De bewoners hebben na een tumultueuze vergadering met de gemeente > klik hier < protest aangetekend tegen het bouwplan. De inwoners van Ginneken is daarna wijsgemaakt dat Ginneken=Ginneken geen protest zou aantekenen tegen het bouwplan voor de nieuwe school, maar na een geheime bestuursvergadering is dat wel gebeurd. De al genoemde Luc Scholtis heeft daar als voormalig voorzitter het voortouw bij genomen en de zaak in Ginneken op scherp gezet > klik hier < .

Het eerste postkantoor stond naast het raadhuis in de Raadhuisstraat...

Maar we waren bezig met de geschiedenis van de Postlaan. Zoals gezegd is de Postlaan in historisch opzicht altijd een spraakmakend onderwerp geweest in het Ginneken. De naam Postlaan kreeg het pas in 1902, nadat in 1891 in het pand Schoolstraat 31 (nu Dillenburgstraat) het postkantoor voor Ginneken werd gevestigd. Voordat Ginneken een postkantoor kreeg, werden dergelijke zaken bij een in die tijd aangestelde ‘postfunctionaris’ aan huis afgehandeld. Maar dat voldeed op een bepaald moment niet meer aan de behoeftes. ‘Tante post’ diende bij burgemeester en wethouders het verzoek in om in het Ginneken een volwaardig postkantoor te mogen vestigen. In 1874 werd daarvoor door burgemeester en wethouders naast het oude raadhuis in de Raadhuisstraat een bestaand pand voor aangewezen.

Van 1874 tot 1891 kon men daar met alle postzaken terecht. De heren Sitter en Bakker hadden er de leiding. Maar ook in die tijd maakte de techniek grote vorderingen en al snel was het gebouw te klein voor het post- en in die tijd snel populair wordende telegraaf- en telefoonverkeer. De gemeente besloot om in de Schoolstraat (de latere Dillenburgstraat) een stuk grond te kopen. Door de Ginnekense aannemer Rijppaert werd daar een pand gebouwd met op de begane grond een kantoor en daarboven een woning. De gemeente verhuurde het pand voor tien jaar aan ‘tante post’ voor een bedrag van ƒ 550,00 per jaar. De directeur van het postkantoor woonde op de bovenetage. Beneden was een wachtkamer met loketten, een ruimte voor de postbestellers en een bergruimte voor de postkarren.

In die tijd werd de post zes dagen per week vier maal per dag bezorgd…

In 1911 kwam er ook een ruimte voor een telefooncentrale. In 1928 werd het Ginnekense hoofdpostkantoor omgezet in een wijkpostkantoor en werd alles vanuit het postkantoor in Breda geregeld. In die tijd werd de post nog vier maal per dag bezorgd. Behalve als post- en telegraafkantoor deed het pand aan de Dillenburgstraat ook dienst als Rijkspostspaarbank, telegraafkantoor en als naamgever van het Postlaantje. Al in 1939 verhuisde het postkantoor naar de Wilhelminastraat (nu Ginnekenweg 285). Om het verhaal over het Ginnekense postkantoor ineens maar compleet te maken, in 1990 werd aan de Viandenlaan (op de plaats waar vanaf de jaren veertig de gemeentelijke gymnastiekzaal heeft gestaan) een compleet nieuw postkantoor gebouwd. Dat staat nu leeg en zal ten behoeve van de nieuwe school worden afgebroken. Ginneken heeft nu geen eigen postkantoor meer. Voor alle postzaken kan men nu terecht bij het Kruidvat op het Valkeniersplein.

Een paar eeuwen terug liep er, waar nu de Postlaan is, een zandpad van de Ginnekenmarkt naar de Dillenburgstraat. In 1699 staat het als ‘voetstraetken’ al in de archieven vermeld. Het zandpad van toen werd door buurtbewoners als de kortste weg gebruikt naar de Laurentiuskerk (nu de Nederlands Hervormde Kerk) op de hoek Duivelsbruglaan en de Ginnekenmarkt en werd daarom in die tijd ‘Kerkpad’ genoemd. Na de reformatie kwam er een dominee in de pastorie wonen. Ook de dominee liep via het zandpad naar de kerk, dus de naam ‘Domineeslaantje’ was het gevolg. De naam van het laantje is dus steeds sterk afhankelijk geweest van wie het in het Ginneken het voor het zeggen had, de katholieken of de protestanten. In 1929 werd de pastorie door de gemeente Ginneken en Bavel gekocht en als hulpsecretarie ingericht. Later hebben bakker Ballintijn en architect Van Dael er nog gewoond. In 1965 is het pand gesloopt.

2. In de vorige eeuw waren in de Postlaan een meisjesschool en een kleuterschool gevestigd.
3. Op de plaats waar eens de meisjes- en kleuterschool hebben gestaan zijn eind vorige eeuw huizen gebouwd.
4. Het pand Dillenburgstraat 31 heeft de gemeente laten bouwen om er het postkantoor in te vestigen. Het pand werd voor fl. 550,-- per jaar aan ‘tante post’ verhuurd.
5. Later verhuisde het postkantoor van de Dillenburgstraat naar de Ginnekenweg. Daar was net de in Ginneken populaire uitspanning Amicitia afgebrand.