Ginneken=Ginneken begon in 2001 met een ruzie met de gemeente, zij waren de baas in Ginneken.Vrijwel direct bij haar aantreden dreigde wijkraad Ginneken=Ginneken de gemeente Breda in een brief dat men de adviestaak omiddellijk zou neerleggen als de gemeente niet reageerde op een brief over de sloop van de Ginnekense Maycretewoningen. Daarmee schaarde ook wijkraad Ginneken=Ginneken zich bijna tien jaar geleden in de rij van ontevreden dorps- en wijkraden over het functioneren van de gemeente. Men was net door de gemeente aangewezen als wijkraad voor het Ginneken.

De ontevreden dorps- en wijkraden in Breda vonden dat de gemeente te weinig naar hen luisterde, wilden ook dat men een directe invloed zou krijgen binnen de besluitvorming van de gemeente. Vooral de dorpsraden de in 1997 door Breda waren geannexeerd, de dorpen Ulvenhout, Bavel, Teteringen en Prinsenbeek, hadden al enige tijd bijna slaande ruzie met de gemeente. BN/De Stem vulde met de ruzie vrijwel dagelijks haar kolommen.

Gemeentebestuur werd door Ginneken=Ginneken de wacht aangezegd…

In haar brief klaagde Ginneken=Ginneken dat de gemeente op tal van adviezen uit het Ginneken helemaal niets van zich had laten horen. “Afgelopen jaar hebben we geen reactie ontvangen op onze adviezen inzake de voorgenomen sloop van de panden Raadhuisstraat 1 en 12 en de illegale sloop door de gemeente van het klokkentorentje op het schoolgebouw aan het Schoolakkerplein”, liet men weten. Reden waarom Ginneken=Ginneken haar advies over de Maycretewoningen in Ginneken dit keer ook aan de fracties in de gemeenteraad stuurde. “We willen u dringend verzoeken ons advies te volgen en indien u anders besluit ons uitgebreid schriftelijk gemotiveerd te informeren waarom u ons advies ter zijde legt’. Poeh poeh, dan ben je wel iets als je zo bij de gemeente met je vuist op tafel slaat.

Het Ginnekense dreigement op dorpsformaat legde niet alleen de toen verstoorde verhoudingen met de gemeente bloot, maar toonde ook duidelijk aan op welke wijze de taakopvatting door de pas opgerichte dorps- en wijkraden in Breda te ver waren doorgeschoten. Er werd toen (ook in het Ginneken) een houding aangenomen dat de dorps- en wijkraden ook een rol moesten spelen binnen de besluitvorming van de gemeente. Ook dat de gemeente aan de dorps- en wijkraden verantwoording diende af te leggen als een uitgebracht advies niet werd opgevolgd. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Als de gemeente dat wenst of nodig vindt, kan zij zich voor het opstellen en/of uitvoeren van nieuw beleid vrijblijvend door diverse instanties laten adviseren. Bijvoorbeeld de politie, de GGD, bewoners- en of vakorganisaties.

Ook Ginneken=Ginneken mag voorstellen voor de werkwijze doen…

In dit rijtje kan ook een dorps- of wijkraad voorkomen, maar dat is geen verplichting. In de richting van de dorps- en wijkraden heeft de gemeente op zich genomen om in bepaalde gevallen bij de betreffende dorps- of wijkraad advies in te winnen. In de richting van Ginneken=Ginneken betreft dat bijvoorbeeld zaken die verband houden met het uitbreiden van de horeca. Maar ook individuele inwoners en andere groeperingen kunnen door de gemeente worden gevraagd om in zaken die voor hen belangrijk zijn een advies in te dienen. Met alle adviezen in de hand leggen burgemeester en wethouders zaken aan de gemeenteraad voor. Daar worden door onze volksvertegenwoordigers de beslissingen genomen. Daarvoor zijn de leden van de gemeenteraad ook door de inwoners van Breda gekozen. Daar bestaat daar ook een juridische basis voor, die bij de dorps- en wijkraden ontbreekt.

Natuurlijk zou het juist en netjes zijn als de gemeente haar adviseurs zou laten weten waarom een advies niet is opgevolgd. Een dergelijk gedrag zou passen binnen de werkafspraken tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden in Breda. Dat was in 2002 nog onderwerp van overleg. De gemeente had de dorps- en wijkraden gevraagd daarover praktische voorstellen bij haar in te dienen. Ginneken=Ginneken had dat nog niet gedaan, zegt daar meer tijd voor nodig te hebben dan de maand die de gemeente daarvoor had voorgesteld. Daarom was het hoog van de toren blazen van Ginneken=Ginneken en het stellen van eisen aan de gemeente benden ieder peil. Ginneken Bewonersbelangen noemde dat toen hypocriet. Het opzeggen van de mogelijkheid om vanuit het Ginneken de gemeente te adviseren dient eerst aan de inwoners te worden voorgelegd, daar ligt toch het grootste belang.