Vijfentwintig jaar terug (1986) organiseerde KNAR de eerste reünie voor dik 1400 (oud)Ginnekenaren1. Het 'Patronaat' in de Viandenlaan en de feesttent stroomden in 1986 vol met reŁnisten. Dat waren ongeveer 1400 in het Ginneken geboren inwoners en/of zij die er nog woonden.
Ginneken, 18 januari 1986 - "Dat zouden we ieder jaar moeten doen", en: "Een dergelijk succes moet je nooit proberen te herhalen". Dit waren de uiteenlopende reacties die de nieuwe Ginnekense organisatie ‘KNAR’ ontving tijdens en nog ver na de Ginnekense reünie die op zaterdag 18 januari 1986 werd gehouden. Beide groepen reünisten hadden één ding gemeen, iedereen was buitengewoon tevreden over de opzet en het resultaat van de voor Ginneken ongekende grote feestdag.

Aan de organisatie KNAR derhalve om vast te stellen of de Ginnekense reünie in de toekomst zal worden geprolongeerd. Lang hoefde het bestuur van ‘KNAR’, bestaande uit Wim Siegmund, Niek van Vegten, Toon van Dongen en Piet Vingerhoets daar niet over na te denken. Het feest is zeker voor herhaling vatbaar. Niet het volgend jaar. Gedacht wordt aan het grote feest in 1992.

Ondanks de annexatie in 1942 is Ginneken lang zelfstandig gebleven…

Dan zal het precies vijftig jaar geleden zijn, dat het dorp Ginneken door Breda is geannexeerd. Toen (1942) stuitend op heftige tegenstand, dan (1992) te herdenken. Het zal zeker een groot Ginnekens evenement worden, sans rancune. Een en ander wil niet zeggen dat KNAR door het nu behaalde succes brooddronken is. Daarvoor is men ook in organisatorisch opzicht teveel door de wol geverfd. In ruime zin is de te hanteren formule al gevonden en ziet men een nieuw groot spektakel al voor ogen. Ginneken heeft ondanks dat het op 1 januari 1942 door Breda is geannexeerd in de jaren daarna bewezen toch in zekere zin zelfstandig te zijn gebleven en daar mag best een feest ‘tegenaan worden gegooid’ worden, aldus de initiatiefnemers. Verder gaat KNAR er van uit, dat die Ginnekense zelfstandigheid, de sfeer die daarbij past, ook door de huidige inwoners van Ginneken wordt gedragen.

Zij komt tot deze stelling door het enthousiast inhaken van de huidige inwoners op de zeer geslaagde reünie. KNAR wil daarom af van de aanduiding ‘oude en nieuwe Ginnekenaren’. Samen zijn we Ginnekenaar en daarvoor zal in 1992, zo luidt de voorspelling, het grootste feest van de eeuw worden georganiseerd. Het mag worden verondersteld dat KNAR vóór het nemen van deze beslissing zich al vergewist heeft van de nodige medewerking. De pas opgerichte Heemkundekring Ginneken heeft al ruime steun toegezegd. In de resterende jaren (tot 1992) zal de Ginnekense geschiedenis tot in details worden bestudeerd en ook worden beschreven. De resultaten zullen aan KNAR ter beschikking worden gesteld. Verder denkt KNAR aan het instellen van een speciale commissie die het plan gaat uitwerken. Andere Ginnekense organisaties en verenigingen zullen daarvoor worden uitgenodigd.

Annex-50 kreeg in 1992 geen cent subsidie wel een gepeperde rekening…

"We hebben tijdens de afgelopen reünie zoveel bijval en goodwill " Als iedere Ginnekense organisatie en vereniging naar vermogen bijdraagt aan het feest, dan is succes op voorhand verzekerd. Organisaties en personen die nu al willen inhaken, kunnen contact opnemen met het secretariaat van "KNAR", Kalishoek 1, 4835 PA Breda, telefoon 076 - 651339. Terug in onze tijd. De naam ‘KNAR’ voor de organisatie werd al snel veranderd in ‘Annex-50 Ginneken’. Zes jaar, van 1986 tot 1992, is met bezig geweest met de organisatie van het evenement dat onder de naam ‘Annex-50’ in mei 1992 werd gehouden. Alles bij elkaar heeft het evenement ruim een ton gekost, toen nog guldens die door het Ginneken zelf bij elkaar zijn ‘gesprokkeld’. De gemeente Breda gaf geen subsidie. Wel kreeg Annex-50 een rekening van ruim vijfhonderd gulden voor ‘precariorechten’, het gebruiken van de openbare ruimte. Die is na het sturen van een boze brief nooit betaald.

2. De drie tentoonstellingen over Ginneken die speciaal voor deze dag waren opgezet en bezienswaardigheden als de twee Ginnekense kerken, werden tijdens de reünie druk bezocht.
3. Voor de deelnemers aan de eerste Ginnekense reünie in 1986 was er een door ‘KNAR’ zelf gedrukt herinneringstegeltje met als opdruk het gemeentewapen en de Ginnekense pomp.