André Adank beschreef onbeschoft optreden van bestuursleden van Ginneken=Ginneken al in 1999.”Van de geschiedenis kun je leren”, luidt een oud gezegde. Dat geldt ook voor de huidige problemen waar Ginneken mee te kampen heeft. We keren terug naar de eerste openbare bestuursvergadering die door de Dorpsraad Ginneken in april 1999 werd gehouden. Plaats van samenkomst was het ‘Schuttershof’ van de Handboogschutterij ‘Prins Hendrik’ aan de Viandenlaan. De vergadering werd volledig verstierd door een groepje dat zich ‘verontruste Ginnekenaren’ noemde.

Het verslag van de vergadering is uit het Ginnekens Nieuwsblad van april 1999. Niet objectief!, horen we een enkeling al roepen. Dat de vergadering verstoord zou worden was al voorzien. Mede daarom was op uitnodiging van de Dorpsraad Ginneken en het Ginnekens Nieuwsblad André Adank aanwezig, toentertijd voor het CDA fractievoorzitter in de Bredase gemeenteraad, nu wethouder. Hem was gevraagd voor het Ginnekens Nieuwsblad een indruk van de avond te schrijven. Als toehoorders waren die avond diverse ‘verontruste Ginnekenaren’ (nu bestuursleden van Ginneken=Ginneken) komen opdagen, o.a. de heren J. van der Maas, P. Verberk, L. Scholtis, Ad Elissen en de dames H. Verdijen en L. Uitman.

De vergadering werd gesaboteerd en met veel verbaal geweld ontregeld…

De genoemde dames en heren waren een deel van de harde kern van de ‘verontruste Ginnekenaren’ die al enige tijd druk bezig was de Dorpsraad Ginneken onderuit te schoppen. De club was opgezet met deelname van kasteleins en winkeliers uit het centrum van Ginneken. Men vond dat de Dorpsraad hen te veel in de wielen reed met een horecastop en het beperken van het doorgaande verkeer in het centrum van Ginneken. Dat de inwoners van Ginneken zich daarvoor in een diepgaand onderzoek hadden uitgesproken, telde niet mee. Hierna het verslag uit het Ginnekens Nieuwsblad met de bijdrage van André Adank.

Ginneken april 1999 - “Uit de hoek van de 'opstandige Ginnekenaren' is ernstig geprobeerd de eerste openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Ginneken te laten mislukken. Vlak voordat de vergadering in het Schuttershof aan de Viandenlaan zou plaatsvinden werd een klacht ingediend bij het bedrijfschap Horeca en het bestuur van de Nederlandse Handboogbond. De vergadering van de Dorpsraad zou een paracommerciële activiteit zijn en daarom niet in het Schuttershof mogen plaatsvinden. De Nederlandse Handboogbond verbood per brief de schutterij haar onderkomen aan de Dorpsraad beschikbaar te stellen op straffe van een tuchtprocedure.

Als inspreker waren geen aanmeldingen, iedereen werd in de rede gevallen…

Het kostte het dagelijks bestuur van de Ginnekense inspraakorganisatie een halve morgen om de betreffende instanties duidelijk te maken dat men te maken had met al ruim een jaar durende hetze en pesterijen van een groepje centrum (horeca-) ondernemers en enkele inwoners tegen de Dorpsraad Ginneken. Toen kon de vergadering, zij het met de tap dicht, zonder problemen plaatsvinden. Althans, dat hoopte de Dorpsraad. De avond zou anders verlopen. De openbare bestuursvergadering verliep zeer rumoerig. De 'verontruste Ginnekenaren' waren met een grote delegatie komen opdagen. Van de mogelijkheid om vóór de vergadering op de aangekondigde agendapunten in te spreken werd geen gebruik gemaakt.

Wel werd daarna voortdurend geprobeerd de vergaderagenda naar eigen hand te zetten en werd door telkens te roepen en sprekers in de rede te vallen de vergadering ernstig verstoord. Een van de aanwezigen was de heer A. Adank, fractievoorzitter van het CDA in de Bredase gemeenteraad. De heer Adank was speciaal door de organisatie uitgenodigd om een beoordeling te geven van de eerste openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Ginneken. Adviezen hoe de vergadering het best gehouden kon worden had men desgevraagd gekregen van de gemeente Breda en van zusterorganisaties, dus andere Dorps- en Wijkraden in de Baroniestad. De heer Adank stuurde zijn bevindingen op schrift toe. Als ongetwijfeld een neutraal verslag drukken we zijn ervaringen hierna integraal af.

"Ik stapte na ruim twee uur maar op omdat ik het beschamend vond…”

“Dinsdag 9 maart jl. bezocht ik o.a. in de avonduren de eerste openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Ginneken. Op de agenda stond een fiks aantal zaken waarover het bestuur van de Dorpsraad met elkaar zou discussiëren cq. informatie verstrekken over belangrijke activiteiten. Als belangstellend gemeenteraadslid keek ik met verbazing toe hoe de - overigens strak geleide - bijeenkomst bij herhaling verstoord werd door niet ter zake doende interrupties, verwijtende opmerkingen en onplezierige suggesties die het de bestuursleden van de Dorpsraad uitermate moeilijk maakten elkaar in redelijkheid goed te informeren. Vanaf de eerste rij "belangstellende bezoekers", fungerend als een soort grand jury, werd op weinig correcte wijze de bestuursvergadering verstoord."

"Ik stapte na ruim twee uur op, omdat ik het beschamend vond dat het geregisseerde particuliere verzet tegen maatregelen van algemeen belang, hier tot cultuur werd verheven. Waarom is het niet mogelijk om in goede samenwerking en met respect voor elkaars opvattingen de Ginnekense belangen in het oog te houden: juist door grote eensgezindheid kan men een krachtig signaal aan het adres van het gemeentebestuur afgeven. Veel bewondering heb ik voor de bestuursleden van de Dorpsraad die vanuit een moeilijke positie toch probeerden elkaar te informeren over de activiteiten, waarmee men in overleg met de gemeente bezig was: het ouderenbeleid, de sociale woningbouw, de infrastructuur, de contacten met verenigingen, jongerenactiviteiten, buurtbudgetten (kleinschalige initiatieven voor burgers,) verkeer en uitvoering van het bestemmingsplan.”

“Prima deskundige bijdragen waren het, die echter nauwelijks konden rekenen op een serieus gehoor van de aanwezigen. Dat vond ik nou echt jammer! Hetgeen mij overigens niet zal weerhouden te blijven werken voor de leefbaarheid van alIe bewoners in dit stadsdeel en me niet laten drukken in de rol van supporter van de "not in my backyard" cultuur. " - Andre Adank, gemeenteraadslid.”

“Wat we zelf voor plannen hebben? Daar zijn we nog op aan het studeren…”

Het is jammer dat de aanwezige verslaggeefster van BN/De Stem alleen maar aandacht had voor de rel die voor haar ogen werd geconstrueerd. Van de bestuursvergadering zelf met veel belangrijke agendapunten voor Ginneken kwam geen letter in de krant. Dergelijke informatie lijkt op de dag van vandaag niet interessant meer voor een 'moderne journalist' die graag inspeelt op verbaal geweld en onbeschoft gedrag in onze samenleving.

Ook Radio Breda wijdde aandacht aan de vergadering, maar dan een stuk genuanceerder. Van de heer P. Verberk, een van de woordvoerders van de ‘verontruste Ginnekenaren’, wilde verslaggever Joep Schreuder graag weten wat de groep zelf voor plannen heeft om 'Ginneken in de vaart der volkeren op te stoten'. 'Nog niets, daar zijn we nog op aan het studeren', was het antwoord van Verberk.”

Nu eist men als Ginneken=Ginneken respect, maar dat moet je verdienen…

Nog voordat de vergadering was afgelopen verlieten de ‘verontruste Ginnekenaren’ luid verwensingen uitroepend de vergadering. Nadien hebben zij de Dorpsraad Ginneken met behulp van VVD-wethouder J. de Werd aan haar eind geholpen. Nu is men als Ginneken=Ginneken bezig met grof verbaal geweld een resterend stukje oppositie in het Ginneken op te ruimen. Dat betreft de organisatie Annex-50 met de werkgroepen Ginneken Bewonersbelangen, Ginnekens Nieuwsblad, Ginneken Actief, Historisch Ginneken en de website www.Ginneken-dorp.nl. Op hoge toon eisen de herrieschoppers van weleer nu tijdens de openbare bestuursvergaderingen van ‘Ginneken=Ginneken’ en daarbuiten respect. Maar een ander oud spreekwoord zegt: ‘Respect krijg je niet, dat moet je verdienen’.