Europa komt gedeeltelijk meters onder water te staan, maar hoe veilig zitten we in het Ginneken?1. Tussen de bomen midden op de foto bevindt zich de Bouvignelaan met links de afslag van de Duivelsbruglaan naar het Ginneken.
De laatste tijd waren ‘s avonds geregeld beelden op de televisie te zien van overstromingen in grote delen van Europa. Het zal je maar gebeuren dat van de ene op de andere dag je huis onder een paar meter water komt te staan. Geen gelegenheid meer om je spullen in veiligheid te brengen, nog net voldoende tijd om zelf uit de gevarenzone te komen. Hoe veilig wonen we in het Ginneken? En hoe zit het met de voorspelling, dat grote stukken van Nederland onder water komen te staan?

Het is nog niet zo lang geleden dat de Mark bijna jaarlijks buiten haar oevers trad en delen van Ginneken onder water zette. De rivier loopt aan de westkant door het dorp. Op drie plaatsen kunnen we de Mark oversteken, bij de Johan Willem Frisolaan, bij de Koningin Emmalaan en bij de Duivelsbruglaan. We merken maar weinig van de Mark, omdat zij door mensenhanden, ook recent nog, bijna volledig is bedwongen. Maar dat zou over een aantal jaren volstrekt onvoldoende zijn. Ook vroeger was rivier de Mark grillig en onvoorspelbaar.

Weet u het nog, de 'zondvloed' in het Ginneken in de winter 1960/1961…?

Door de grilligheid van de natuur en de plaatselijke waterhuishouding konden eeuwen geleden nederzettingen slechts op de hoger gelegen gebieden worden gevestigd. Bekende namen als Zevenbergen, Zandberg en Hoogstraten worden hiermee verklaard. Ook het dorp Ginneken ligt wat hoger. U merkt dat bijvoorbeeld op de Duivelsbruglaan en de Koningin Emmalaan, die in de richting van de Mark naar beneden aflopen. De laatste gril van de Mark, velen van u zullen zich dat ongetwijfeld nog herinneren als de dag van gisteren, was de 'zondvloed' in de winter van 1960/1961, nu dus zevenenveertig jaar geleden. De rivier de Mark trad buiten haar oevers en niet zo'n beetje ook. Bij velen in het Ginneken stond het Markwater tot in de huiskamer.

Om een goed beeld te schetsen van hoe in onze streek het land en het water verdeeld waren, moeten we terug naar de vroege middeleeuwen. De hogere zandgronden hielden op bij de lijn Steenbergen-Made. Ten noordwesten daarvan was het gebied samen met Zeeland en Zuid-Holland een groot deltagebied. Wind en water maakten hier de dienst uit. Hevige stormen, vaak gepaard gaande met springvloed (in 1421 de Sint Elisabethsvloed) veranderden het gebied regelmatig. Ondanks dat trokken de bewoners regelmatig het gebied in om grote stukken land op het water te veroveren. Dat gebeurde met wisselend succes. De uitvinding van de windmolen was jaren geleden van grote betekenis om ons gebied verder woonbaar te maken. Uit de ingepolderde stukken grond kon toen het water worden weggepompt.

De Mark mondde bij Terheijden in zee uit, dus er was toen eb en vloed…

Begin vijftienhonderd was er in onze streek zo'n 47.000 hectare grond ingepolderd, qua grootte te vergelijken met de huidige Noordoostpolder. Eigenlijk is West-Brabant rond die tijd ontstaan, zoals het er nu nog steeds uitziet. Wat voor rol speelde daarbij het hoger gelegen Ginneken, zult u zich afvragen. Tot ongeveer vijftienhonderd stroomde de Mark bij Terheijden in zee en was op de rivier de invloed van het getij merkbaar, zelfs tot in het Belgische Hoogstraten. Tot die tijd waren de hogere zandgronden ten zuiden van Breda nauwelijks toegankelijk. Het was niet meer dan een moerasachtig gebied. Maar ook na vijftienhonderd heeft de Mark belangrijke wijzigingen ondergaan. Dat gebeurde vanaf die tijd hoofdzakelijk door menselijk handelen.

Het punt waar de Mark in zee uitkwam, werd door al de inpolderingen en door verzanding van de overgebleven geulen verplaatst naar Dinteloord aan het Volkerak. De invloed van het buitenwater nam daardoor af. Het getijdenverschil bedroeg in Breda in het midden van de 17e eeuw nog altijd zo'n 80 cm. Uiteindelijk werd op aandringen van de in de polders gevestigde boeren door het begin 19e eeuw opgerichte waterschap Mark en Dintel begonnen met een sluizencomplex in Dintelsas. In 1805 begon men met de werkzaamheden, maar de natuur liet zich niet zomaar intomen. In 1810 werd het nog niet voltooide bouwwerk volledig door wind en water weggevaagd. Pas in 1827 werd opnieuw een poging gedaan de sluizen te bouwen, dit keer met succes. Sinds die tijd was de invloed van de zee op de Mark voorgoed verleden tijd.

Door overstromingen ontstond er bij de Mark een zeldzame flora…

Had het Ginneken daardoor definitief droge voeten? Bepaald niet. Door de eerder genoemde verzandingen bovenstrooms, maar nog meer door de vestingwerken die rond Breda waren gebouwd, kon het water van de Mark (maar ook dat van de Aa of Weerijs) bij flinke regenval maar moeilijk weg. De Mark ten zuiden van Breda trad daardoor vaak buiten haar oevers. Dat gaf toen niet zo veel problemen, omdat alleen de hogere gebieden spaarzaam waren bewoond. Daarbij was de situatie voor Breda van belang. De onder water staande gebieden hielden immers een eventuele vijand buiten de deur. De overstromingen hadden nog een voordeel. Bij iedere overstroming werd het land bedekt met een laagje vruchtbaar slib, wat in de loop der jaren resulteerde in de groei van een zeldzame flora.

Toen in 1870 de verdedigingswallen rond Breda werden afgebroken en er singels rond Breda werden gegraven, ontstond er ook voor het Ginneken een heel andere situatie. Het water kon nu sneller worden afgevoerd. Er resteerde nog één probleem, de spuisluis in Dintelsas. Bij vloed moest de sluis dicht, want er mocht geen zout water in West-Brabant binnendringen Dat betekende dat bij hoog water geen afvoer van de Mark mogelijk was. En juist deze omstandigheid gaf bij extreme regenval de bekende overstromingen in het Ginneken, die we ook uit het recente verleden kennen. Het waren overstromingen met de in het geheugen van de oudere Ginnekenaren gebeurtenissen op 4, 5 en 6 december 1960. Toen kwam een groot deel van het Ginneken in de problemen door het opdringende water.

Voor veel Ginnekenaren was er dat jaar thuis geen Sinterklaasfeest…

Begin december 1960 stonden grote delen in Breda-zuid en het Ginneken onder water. In de Van der Borchlaan, Regentesselaan, Burgemeester Passtoorsstraat, zelfs tot in de Burgemeester Serrarislaan liep de zaak onder. Bij vrijwel alle bewoners van deze straten stond het Markwater in de huiskamer. Bij velen, in een veel groter gebied, stond de kelder onder water door het opborrelende grondwater. Van Sinterklaas vieren is er in dat jaar bij veel Ginnekenaren bitter weinig terecht gekomen. Maar de ellende had voor kinderen ook een leuke kant. In een kano door de straten van Ginneken varen was een nieuw vermaak en de leerlingen van de Dr. de Visserschool hadden vrij. Ook daar stond de boel onder water. Recent heeft men langs de Mark in de Van der Borchlaan een muur gemetseld om het water tegen te houden.

De kans dat het Ginneken nog eens te maken zou krijgen met een grote overstroming, leek voorgoed voorbij. Ook omdat de sluizen bij Dintelsas nu constant open staan om het overtollige water af te voeren. Toch moeten overstromingen ook weer niet helemaal worden uitgesloten. Breda vormt nog steeds een bottleneck voor het water door de vele bruggen in de singels. Bij hoog water wil dat nog wel eens problemen geven. Bij zeer hoog water treedt er zelfs een verschil in de hoogte van de waterstand op tussen de Duivelsbrug (daar waar het water Breda binnenkomt} en de Gasbrug (waar het water Breda weer verlaat}, van bijna één meter! Er zijn voorspellingen dat grote delen van Nederland binnen vijftig jaar enkele meters onder water komen te staan. De (water)geschiedenis rond het Ginneken zal zich dan herhalen.

Als tiener met een fototoestel op pad en het Ginneken fotograferen…

De foto’s die bij dit artikel zijn geplaatst, werden gemaakt en beschikbaar gesteld door Brent Houben. Nu met pensoen ging hij jaren geleden als tiener met een toen gebruikelijk vierkant fotoboxje op stap om Ginnekense dorpsgezichten en bijzondere gebeurtenissen vast te leggen. Daar hoorde de overstroming in 1960 ook bij. Door zijn voor die tijd voor een tiener opmerkelijke hobby, kunnen wij u nu enkele afbeeldingen van de Ginnekense watersnood laten zien. Enkele foto’s uit ons eigen archief completeren het verhaal.

2. Ook in de Burgemeester Passtoorsstraat en de Cartier van Disselstraat stond het water tot in de huizen.
3. De boerderij van boer Van Haperen bij de Bieberglaan was volledig van de buitenwereld afgesloten.
4. Onder andere langs de Van der Borchlaan is recent een waterkering gebouwd om overstromingen te voorkomen.