Het Postlaantje was eeuwen spraakmakend in het Ginneken naar gelang welke kerk er de baas was.1. Bij de Postlaan stond vroeger de pastorie. Naar gelang wie de baas was in Ginneken, veranderde ook de naam.
Het Postlaantje tussen de Ginnekenmarkt en de Dillenburgstraat is bij de schoolgaande jeugd uit de vorige eeuw zeker nog bekend. Aan de kant van het Schoolakkerplein werden in het begin van de vorige eeuw een aantal statige woonhuizen gebouwd. Aan de kant van de Laurentiuskerk ontstonden de meisjesschool en later de kleuterschool. In het pand Dillenburgstraat 31 tegenover het Postlaantje werd het eerste Ginnekense postkantoor gevestigd. Vandaar de naam Postlaan.

Dan hebben we het nog maar over één eeuw geschiedenis van de Postlaan. Door de eeuwen heen is het laantje tussen de Ginnekenmarkt en de Dillenburgstraat in historisch opzicht altijd een spraakmakende verbinding geweest. De naam Postlaan kreeg het pas in 1902, nadat in 1891 in het pand Schoolstraat 31 (nu de Dillenburgstraat) een postkantoor voor het Ginneken werd gevestigd. Het pand heeft ongeveer achtenveertig jaar als postkantoor dienst gedaan.

De gemeente Ginneken en Bavel liet zelf een postkantoor bouwen…

Voordat Ginneken een postkantoor kreeg, werden dergelijke zaken bij een postfunctionaris aan huis afgehandeld. Maar dat voldeed op een bepaald moment niet meer aan de behoeften. De gemeente verzocht de Posterijen om een volwaardig kantoor in Ginneken te vestigen. In 1874 werd daarvoor naast het raadhuis in de Raadhuisstraat een pand in gebruik genomen. Van 1874 tot 1891 kon men daar terecht. De heren Sitter en Bakker hadden er de leiding. Ook in die tijd maakte de techniek grote vorderingen en al snel werd het gebouw te klein voor het post- en telegraafverkeer. Er werd toen door de gemeente besloten om een stuk grond aan de toenmalige Schoolstraat (Dillenburgstraat) te kopen. Door de Ginnekense aannemer Rijppaert werd daar een pand gebouwd met op de begane grond een kantoor en daarboven een woning.

Het pand werd door de gemeente voor tien jaar aan de Posterijen verhuurd voor een huursom van ƒ 550,00 per jaar en steeds verlengd met een hogere huursom. De directeur van het postkantoor woonde op de bovenetage. Beneden was een wachtkamer met loketten, een postbestellersruimte en bergruimte voor de postkarren. In 1911 kwam er ook een ruimte voor de telefooncentrale. In 1928 werd het Ginnekense hoofdpostkantoor omgezet in een wijkpostkantoor en werd alles vanuit het postkantoor in Breda geregeld. In die tijd werd de post nog vier maal per dag bezorgd. Behalve als post- en telegraafkantoor deed het pand aan de Dillenburgstraat ook dienst als Rijkspostspaarbank, telegraafkantoor en als naamgever van het Postlaantje.

Ginneken heeft geen postkantoor meer, men kan nog bij Bruna terecht…

In 1939 verhuisde de instelling naar de Wilhelminastraat (nu Ginnekenweg 285). Om het verhaal over het Ginnekense postkantoor ineens maar compleet te maken, in 1990 werd aan de Viandenlaan (op de plaats waar vanaf de jaren veertig de gemeentelijke gymnastiekzaal heeft gestaan) een compleet nieuw postkantoor gebouwd. Dat staat nu leeg. In Ginneken kunnen nu alleen nog posthandelingen worden verricht bij boekhandel Bruna in de Dillenburgstraat bij het Valkeniersplein. Voordat in de jaren veertig in de Viandenlaan tegenover het toenmalige ‘Patronaat’ de gemeentelijke gymnastiekzaal werd gebouwd, stond daar (zij het meer naar achteren, dus richting Postlaan) de Ginnekense pastorie. Een paar eeuwen voordat de naam Postlaan in gebruik kwam, liep er een zandpad van de Ginnekenmarkt naar de Dillenburgstraat.

In 1699 staat het pad als ‘voetstraetken’ in de archieven vermeld. Het werd door buurtbewoners als de kortste weg naar de kerk (op de hoek Duivelsbruglaan/Ginnekenmarkt) gebruikt en had in die tijd dus de logische naam ‘Kerkpad’. Na de reformatie kwam er een dominee in de pastorie wonen. Ook de dominee liep via het zandpad naar de kerk. Hierdoor kreeg het pad de naam ‘Domineeslaantje’. De naam van het laantje was dus sterk afhankelijk van wie er in het Ginneken het voor het zeggen hadden, de katholieken of de protestanten. in 1929 werd de pastorie door de gemeente Ginneken en Bavel gekocht en als hulpsecretarie ingericht. Daarna hebben broodbakker Ballintijn en architect Van Dael er nog gewoond. In 1965 is het pand gesloopt - Jan Schellekens.

2. In de vorige eeuw waren aan de Postlaan een meisjesschool en een kleuterschool gevestigd.
3. Op de plaats waar eens de meisjes- en kleuterschool hebben gestaan zijn eind vorige eeuw huizen gebouwd.
4. Het pand Dillenburgstraat 31 heeft de gemeente laten bouwen die het voor fl. 550,-- per jaar aan PTT verhuurde.
5. Van de Dillenburgstraat verhuisde het postkantoor naar de Ginnekenweg. Daar was net de uitspanning Amicitia afgebrand.