In ‘t Ginneken werd lang en fel gestreden om de historische Laurentiuskerk bij de Ginnekenmarkt.1. De (nu) Nederlands Hervormde kerk aan de Ginnekenmarkt was in het Ginneken jaren lang het middelpunt van grote ruzies. Pesterijen bepaalden in die tijd veelal de verhoudingen met de katholieken.
Het waren ook in het Ginneken woelige jaren, toen de Spanjaarden en de bewoners van de Lage Landen langdurig met elkaar in conflict waren. De Gouden Eeuw die volgde, was voor Staats Brabant hooguit een periode die een beetje verguld was, waarna een relatief rustige 18e eeuw volgde. In die periode hebben in het Ginneken drie waarlijk grote predikanten hun stempel op de samenleving gedrukt. Dat alles had automatisch een grote invloed op het leven van alle dag.

Door die eeuwen heen was er in Ginneken ook sprake van een grote en bewonderenswaardige tolerantie tussen de protestanten en rooms-katholieken. De Franse bevelhebber Pichegru trok met zijn troepen in januari 1795 over de bevroren rivier de Waal ons land binnen. Voor een reeks van jaren zouden de Fransen in ons land de dienst gaan uitmaken. Voor de rooms-katholieken kwamen er wettelijke mogelijkheden om hun kerken die door protestanten waren afgepakt weer terug te vorderen. In het Ginneken betrof dat de Laurentiuskerk aan de Ginnekenmarkt.

In 1798 vroegen Ginnekense katholieken om teruggave van hun kerk…

Door het Ginneken werd snel gereageerd. Op 19 juni 1798 diende een aantal Ginnekense rooms-katholieken bij de overheid een verzoek in voor teruggave van hun oude Laurentiuskerk, op dat moment was dat de Nederlands hervormde kerk aan de Ginnekenmarkt. Een commissie had inmiddels vastgesteld dat de waarde van de kerk en de pastorie ƒ11.000,-- bedroeg. De toenmalige Ginnekense predikant, dominee J.C. Hirschig, vroeg daags na het indienen van het verzoek om uitstel. De Ginnekense overheid was van mening dat protestanten en rooms-katholieken een minnelijke schikking dienden aan te gaan. Die moest dan wel resulteren in de teruggave van de kerk. Dominee J.C. Hirschig weigerde daarop op alle gebied iedere medewerking. Voorlopig konden er in de kerk geen diensten plaatsvinden. De plaatselijke overheid had de sleutels van de kerk in beslag genomen

Niet lang daarna werd, hangende een oplossing voor de problemen, gebruik van de kerk weer toegestaan. Gezien de tegenwerking van de dominee werd de zaak doorgezonden naar het Uitvoerend Comité in Den Haag met het advies van de Ginnekense autoriteiten dat de kerk moest worden teruggegeven. Het is aannemelijk dat, gebaseerd op de door de Fransen ingevoerde wetten, tot teruggave van de kerk zou zijn besloten, ware het niet dat een groepje inwoners van katholieke huize, te weten: C. Graauwmans, C. Laureijsen, J. van Hooijdonck, A. Meeren, C.A. Rombouts, J. van Miert en H. van Dijk op 15 juni 1798 aan de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente hadden laten weten af te zien van enige aanspraak op de kerk en de bijhorende gebouwen. Dit voor de Ginnekense protestanten waardevolle schrijven bereikte natuurlijk ook het eerder genoemde Comité.

De timmerman en de herbergier vonden dat de ketters uit de kerk moesten…

Net als op de dag van vandaag was een reactie van één of meerdere personen voldoende om een al lopende procedure stop te zetten. De reden waarom voornoemde lieden de brief hadden verstuurd is niet meer te achterhalen. Mogelijk waren het inwoners van Ulvenhout die bevreesd waren voor manipulaties met hun eigen rooms katholieke kerk in hun dorp. Het lijkt zeker niet uitgesloten dat de Nederlands hervormde gemeente in Ginneken het aan C. Graauwmans en consorten te danken heeft, dat ze rond 1800 hun kerk niet zijn kwijt geraakt en ook nu nog in hun bezit is. Is deze veronderstelling juist, dan zou een bescheiden doch smaakvolle plaquette, aan te brengen op een in het oog springende plaats in de kerk op zijn plaats zijn. In dat geval dient dit opmerkelijke historische, haast oecumenische gebaar van de ‘Graauwmans-fractie’ voor altijd gememoreerd te worden.

Maar er waren ook Ginnekenaren die er heel anders over dachten. We noemen timmerman Henk Vermeulen en herbergier Anton Kuijpers. ‘De ketters moeten onmiddellijk de kerk uit’, vonden zij. Op een onbewaakt moment klommen ze de kerk in en vergrendelden de deuren met grote houten spieën. Tevergeefs hadden ze al eerder geprobeerd de sleutels van kosteres Catharina Schellekens af te troggelen. Dat gebeurde op de gedenkwaardige 8ste juli van het jaar 1803. Er ontstond een storm in een glas water. De affaire kreeg veel regionale en zelfs landelijke bekendheid. Dat zal de Ginnekense dominee in de kaart gespeeld hebben. Hij maakte in strijd met de waarheid aan zijn gemeente bekend, dat de kerk gesloten was en dat ook hij er niet meer in kon. De dominee zal gedacht hebben: ‘een leugentje om bestwil mag hier wel’. Hij beschikte wel over de sleutels en had er ook een van de hoofddeur. Die was niet vergrendeld. Hij had er de spieën kunnen verwijderen.

Behalve kosteres Catharina was zo ongeveer iedereen fout geweest…

De Ginnekense schout C. Knaap liet de spieën weer verwijderen door dezelfde mannen die de deur hadden vergrendeld. Hij dacht hiermee de zaak naar tevredenheid geregeld te hebben, maar niets was minder waar. In het belang van de protestantse zaak zou het recht haar loop moeten hebben. De kwestie werd voorgelegd aan de Drossaard van de Hoge Vierschaar in Breda. Dit geacht college kwam na ampel beraad tot de conclusie dat behalve kosteres Catharina ongeveer iedereen over de schreef was gegaan. De dominee omdat hij in zijn berichtgeving schromelijk had overdreven. De schout van het Ginneken omdat hij ontactvol was opgetreden en natuurlijk ook de heethoofden timmerman Henk Vermeulen en de herbergier Anton Kuijpers. Zij verdwenen voor hun aandeel in de ruzie zelfs enige tijd achter slot en grendel.

Het was 1809 en er werd hoog bezoek verwacht. De rooms-katholieke koning Lodewijk Napoleon bezocht het Ginneken, waarbij de kwestie van de overdracht ter sprake kwam. Naar aanleiding van dat bezoek werd wel de totaal verwaarloosde, bij de protestanten in gebruik zijnde kerk van Bavel, aan de rooms katholieken teruggegeven. Het grote keerpunt kwam pas in maart 1815 met de aftocht van de Fransen en het uitroepen van koning Willem I als soevereine vorst der Verenigde Nederlanden. In 1830 wist katholiek Zuid-Nederland zich vrij te maken van het overwegend calvinistische Noorden, waardoor de staat België een feit werd. De altijd weifelachtige, van enig staatsmanschap gespeende Koning Willem I had niet tegemoet willen komen aan de alleszins gerechtvaardigde wensen van de 'zuiderlingen'.

De gemeente bestemde de begraafplaats bij de kerk als varkensmarkt…

In plaats daarvan had hij een leger gestuurd, hetgeen wel het einde moest betekenen van de samenwerking. In die tijd ook werd, in verband met het cellentekort, tijdelijk een aantal ‘stoute Belgen’ in de toren van de kerk bij de Ginnekenmarkt opgesloten. Die en andere kerktorens in ons land waren om militaire redenen eigendom van de overheid. Ook op andere manieren werd het elkaar pesten voortgezet. Zo werd de verwaarloosde begraafplaats, waar nu het Chassé-monument staat, door militairen gebruikt. Daarna werd het door de gemeente bestemd als plaats waar de varkensmarkt kon worden gehouden. Op 25 juli 1834 werd van rooms katholieke zijde een laatste poging gedaan om de kerk weer in handen te krijgen. Het is waarschijnlijk aan de kunde en de inzet van de Ginnekense dominee Roscam Abbing, de opvolger van dominee Hirschig te danken, dat ook die poging is mislukt.

De Ginnekense rooms katholieken gingen in 1843 over tot de bouw van een nieuwe parochiekerk. Die kwam te staan aan de Ginnekenweg. Men ontving hiervoor een rijkssubsidie van ƒ 8.000,--. Door de sterke groei van het dorp Ginneken was de kerk in 1902 al veel te klein. Zij werd vervangen door de huidige, fraaie en bouwkundig uniek te noemen Sint-Laurentiuskerk. De kerk is een schepping van de bekende architect Jos Cuypers. Leken de problemen met betrekking tot het gebruik van de kerk en de gebouwen bij de Ginnekenmarkt nu definitief verleden tijd, de protestantse gemeente moest waakzaam blijven voor verdere aanslagen op hun vrijheid. Zo meende de Ginnekense overheid dat het historische kerkgebouw best dienst kon doen als oefenruimte voor de trompetters, hoornblazers en andersoortige muzikanten van het leger en de Ginnekense opgerichte ‘weerbaarheidskorpsen’.

Op de verwaarloosde begraafplaats kwam het Chassé-monument …

Toen de kerkklokken uit de oude toren van de kerk op de Ginnekenmarkt naar de nieuwe Laurentiuskerk aan de Ginnekenweg werden verhuisd, bleek de tijd aangebroken om ook eens iets te doen aan die verfoeide varkensmarkt. Die besloeg nota bene ook een stuk van het oude kerkhof. Ook dit initiatief bleek succesvol, de varkensmarkt werd voortaan buiten de kerkmuur gehouden. Op 30 november 1874 werd vlak voor de kerk, op de plaats van het voormalige kerkhof, later de varkensmarkt, het Chassé-monument geplaatst en onthuld in het bijzijn van Koning Willem lll en vele andere prominenten. Baron Chassé was de commandant van de citadel van Antwerpen in de tijd van de Belgische opstand. Met zijn kanonnen had hij de burgers van Antwerpen bestookt en daarmee het restant 'Belgische goodwill’ aan flarden geschoten.

Na de dood van dominee Roscam Abbing in 1870 werd de Nederlands Hervormde Gemeente in het Ginneken geleid door achtereenvolgens een viertal predikanten, om in 1916 over te gaan in handen van dominee B. ter Haar Romeny. Deze Ginnekense voorganger zal vooral bekend blijven als de grote pionier van de restauratie van de kerk en van de bijhorende gebouwen. Hij wist de mogelijkheden van diverse instanties, waaronder die van Rijksmonumentenzorg, te benutten en te bundelen. In die tijd werden de fraaie glas-in-loodramen geplaatst. Muren, koor en transepten werden teruggebracht in hun oorspronkelijke stijl. De preekstoel kreeg weer de plaats die hem oorspronkelijk toekwam. Er werd een orgelfonds gesticht om de kosten te dekken van een nieuw orgel. Het verzorgingstehuis 'De Werve' in de Cartier van Disselstraat werd gebouwd en villa 'Mariëndal' in de Duivelsbruglaan werd gekocht ten behoeve van de jeugdzorg.

Door de Tweede Wereldoorlog werd de kerk twee maal gerestaureerd…

Met de Dr. De Visserschool in de Burgemeester Serrarislaan kreeg het Ginneken na veel touwgetrek en tegenwerking een eigen protestants christelijke school. Ook werd er een fraaie protestantse begraafplaats aangelegd aan de Bieberglaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de oude kerk bij de Ginnekenmarkt twee keer zwaar beschadigd. Ze werd weer volledig gerestaureerd en siert tot op de dag van vandaag de oude dorpskern. We moeten respect hebben voor al die voorgangers, die door de eeuwen heen dit Ginnekense erfgoed hebben verdedigd en beschermd. In het gunstigste geval moet vroeger in het Ginneken de verhouding tussen protestanten en katholieken één op vier hebben bedragen. Respect en bewondering mogen er zeker ook zijn voor de tolerantie van 'andersdenkenden'. Bekend is dat in de tweede helft van de vorige eeuw pastoor Doens en dominee Van den Bosch het zeer goed met elkaar konden vinden.

2. In 1843 bouwden de katholieken aan de Ginnekenweg een nieuwe kerk, die in 1902 werd vervangen door een grotere kerk. Op de foto de plechtige eerste steenlegging voor de kerk van de bekende architect Jos Cuypers.
3. Op 30 november 1874 werd op de plaats van het voormalige kerkhof bij de kerk aan de Ginnekenmarkt het Chassé-monument onthuld in het bijzijn van Koning Willem lll.
4. In het begin en aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd de kerk aan de Ginnekenmarkt door bommen zwaar beschadigd maar ook weer gerestaureerd.