In 1992, nu twintig jaar geleden, was het Ginneken van plan om zelf een politieke partij op te richten.- Ginneken, augustus 1992 - Er wordt onderzocht of Ginneken politiek interesse heeft voor een eigen Ginnekense, inclusief kandidaatstelling voor de Bredase gemeenteraad. Initiatiefnemers, waaronder onze krant, hebben dit streven kenbaar gemaakt aan de Dorpsraad Ginneken en de Dorpsraad uitgenodigd om mee te doen. Onder Ginneken wordt electoraal het gebied bedoeld ten zuiden van de zuidelijke rondweg. Het zou dan naar schatting gaan om zo'n twaalfduizend kiezers.

Dat zou dan goed zijn voor circa negen zetels in de Bredase gemeenteraad. Tot 1 januari 1942 was Ginneken een zelfstandige gemeente. Samen met de plaatsen Bavel, Ulvenhout, Galder en Strijbeek werd de gemeente Ginneken en Bavel gevormd. Ook de gebiedsdelen nu de wijk IJpelaar en Heusdenhout werden later bij Breda getrokken.

Bavel en Ulvenhout waren blijvend politiek van Ginneken vervreemd…

Eigenlijk is het verwonderlijk, aldus de initiatiefnemers, dat Ginneken na haar annexatie in 1942 nooit politiek zelfstandig een rol heeft gespeeld binnen de Bredase gemeenteraad. Het zou kunnen, zo wordt gefilosofeerd, dat de toenmalige K. V. P. (Katholieke Volks Partij) een dergelijke ontwikkeling (zo die er al geweest is) in de kiem heeft weten te smoren. Bekend is dat de toenmalige K. V. P. in Breda, maar ook in de gemeente Ginneken en Bavel een partij met grote kracht en macht was. De K.V.P in het Ginneken en daarmee het grootste deel van de in het Ginneken politiek actieven zal door de Bredase K.V.P. zijn 'opgegeten' is nu de veronderstelling. De andere partijen binnen de toenmalige Ginnekense gemeenteraad waren hoofdzakelijk belangengroeperingen uit Bavel en Ulvenhout. Die grepen hun kansen in de nieuwe raad die voor Nieuw-Ginneken werd opgericht en waren zo blijvend politiek van Ginneken vervreemd.

De vroegere politieke ontwikkelingen zijn nu niet interessant om daar over te redetwisten. Belangrijk is wel de vraag of Ginneken nu 'in is' voor een eigen politieke belangenpartij met één of meerdere zetels binnen de Bredase gemeenteraad. De initiatiefnemers denken van wel. “Als je zo je oor te luisteren legt dan hoor je nogal wat klachten en ontevredenheid over het Bredase bestuur”, is de uitleg. Vooral de verkeersoverlast in het centrum van Ginneken wordt genoemd, de geluidsoverlast, het vandalisme en de deplorabele toestand van de wegen en trottoirs. Decennia lang wordt hierover al in Breda geklaagd, ook door de Dorpsraad Ginneken. Ondanks beloftes dat er iets aan zal worden gedaan, er plannen op korte termijn in het verschiet liggen, wordt amper iets gedaan. Dat alles is men 'spuugzat' in het Ginneken. Behalve de Dorpsraad Ginneken werd uitgenodigd zich aan te sluiten bij het initiatief, werden ook de inwoners uitgenodigd mee te doen.

Bewoners werden gevraagd ‘Ginnekense Belangen’ mee op te richten…

Het plan is om na gebleken belangstelling in het begin van 1993 een openbare bijeenkomst te houden waar zou worden besproken welke plannen er verder zouden worden uitgewerkt. Ook kunnen daar de meningen en ideeën van de inwoners worden gehoord en de oprichting van de partij 'GINNEKENSE BELANGEN' een feit zou kunnen worden. Geïnteresseerde inwoners worden uitgenodigd onderstaande bon in te vullen en in te zenden. “Ondergetekende wil graag betrokken worden bij het onderzoek en de eventuele oprichting van een politieke Ginnekense belangenpartij. Hij/zij wenst toezending van de in te zamelen informatie en uitnodigingen voor de bijeenkomsten waar het initiatief verder wordt onderzocht en besproken.” Zie ook het artikel in hoofdstuk Ginnekens Nieuwsblad.