De Bredanaars vonden al in de twaalfde eeuw een laatste rustplaats op de plaats van de Grote Kerk.Op basis van historische bronnen wordt aangenomen dat de Grote kerk op de Grote Markt in Breda werd gebouwd omstreeks het midden van de dertiende eeuw. Nieuw onderzoek naar begravingen onder de oudst bewaarde funderingen van de kerk wijst uit dat dit niet juist is, want zij wijzen op een eerder jaartal. Het is nu komen vast te staan dat dit jaar in ieder geval in de twaalfde eeuw moet worden gezocht.

Tijdens een archeologisch onderzoek in 1997 werden resten aangetroffen van het tot nu toe oudst bekende deel van de begraafplaats rondom het kerkgebouw. Van de begraafplaats resteerde niets meer dan enkele resten van graven boven elkaar, waarbij zich direct boven deze graven de funderingen van één van de oudste voorgangers van het huidige kerkgebouw bevond.

Het botmateriaal moet ergens begin elfde eeuw gedateerd worden…

Deze fundering, een zogenaamde kistfundering, bestaat uit twee muurtjes met daartussen een puinlaag. In 1997 zijn daar twee botmonsters uit genomen die onlangs voor onderzoek zijn opgestuurd en door middel van een zo genoemde 14C-datering zijn onderzocht. Met deze methode kan bij benadering worden vastgesteld hoe lang het geleden is dat de betreffende persoon is overleden. De botten worden bij het onderzoek blootgesteld aan ongevaarlijke radioactieve stralen die op aarde voorkomen. Vervolgens kan door middel van een berekening bij benadering het tijdstip worden vastgesteld wanneer de betreffende persoon is begraven. Uit het onderzoek is gebleken dat het gevonden menselijk botmateriaal gedateerd moet worden in de tweede helft van de elfde eeuw tot aan het begin van de veertiende eeuw.

Ook is er in het onderzoek rekening gehouden met de resultaten van een al eerder gehouden archeologisch onderzoek van de opeenvolgende aardlagen en de plaats binnen de kerk. Daaruit volgt dat de datering ergens in de twaalfde eeuw moet liggen. Uit de diverse resultaten mag worden opgemaakt dat de eerste Bredanaars al in de twaalfde eeuw een laatste rustplaats hebben gekregen op een begraafplaats rondom het huidige kerkgebouw. Van een bijbehorend (kerk)gebouw zijn nog geen resten gevonden. Dus daarover tast men nog in het duister. Het onderzoek uit de jaren negentig van de vorige eeuw is nog niet afgerond. Men verwacht dat dit in 2008 zal gebeuren. Met de nieuwe datering kan Breda in ieder geval ruim honderd jaar verder teruggaan in de tijd dan met de vermelding van een kerkgebouw in 1267.